ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

08532-240182 / 8095050436 /9880336850/9113296691

ಈಮೇಲ್

[email protected]

ಸ್ಥಳ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣ, ರಾಯಚೂರು